COMPARE RUNNING SHOES

Share on

ความแตกต่างของรองเท้า MOUNTAIN RUNNING แต่ละรุ่น

แยกแต่ละรุ่นตามระยะและปริมาตรในรองเท้า

       รองเท้า Mountain Running แต่ละรุ่น ของ La Sportiva จะถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระยะทางที่แตกต่างกันโดยแบ่งออกดังนี้
– Ultra Long Distance เป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อการวิ่งไกลระยะอัลตร้ามาราธอนขึ้นไป
– Mid Long Distance เป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อการวิ่งระยะกลางถึงไกล
– Short Distance เป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อการวิ่งในระยะสั้นถึงกลาง
       รวมถึงตารางยังแบ่งรองเท้าตามรูปทรงของเท้า โดยแบ่งออกดังนี้
– High Volume เป็นรุ่นรองเท้าที่มีความกว้าง และมีปริมาตรภายในรองเท้ามาก เพื่อการสวมใส่ที่สบายมากขึ้น
– Normal Volume เป็นรุ่นรองเท้าที่มีปริมาตรภายในรองเท้าแบบปกติ มีความกระชับ ไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไป
– Low Volume เป็นรุ่นรองเท้าที่มีความกระชับสูง เพื่อการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำและการทำความเร็ว

รองเท้ากลุ่ม MOUNTAIN RUNNING

       รองเท้า Mountain Running แต่ละรุ่น ของ La Sportiva จะถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยรุ่นที่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมีดังนี้

JACKAL

5,950 THB
 • ULTRA DISTANCE
 • HIGH VOLUME
 • HEEL 29 mm
 • FOREFOOT 22 mm
 • DROP 7 mm
 • LUG 3.5 mm
 • WEIGHT 300 g

AKASHA

5,450 THB
 • ULTRA DISTANCE
 • HIGH VOLUME
 • HEEL 31 mm
 • FOREFOOT 25 mm
 • DROP 6 mm
 • LUG 4.5 mm
 • WEIGHT 310 g

ULTRA RAPTOR II WIDE

5,250 THB
 • ULTRA DISTANCE
 • HIGH VOLUME (WIDE)
 • HEEL 28 mm
 • FOREFOOT 19 mm
 • DROP 9 mm
 • LUG 4.5 mm
 • WEIGHT 350 g

KARACAL

4,750 THB
 • MID-LONG DISTANCE
 • NORMAL VOLUME
 • HEEL 29 mm
 • FOREFOOT 22 mm
 • DROP 7 mm
 • LUG 3.5 mm
 • WEIGHT 290 g

LYCAN II

4,450 THB
 • MID-LONG DISTANCE
 • NORMAL VOLUME
 • HEEL 26 mm
 • FOREFOOT 20 mm
 • DROP 6 mm
 • LUG 6.5 mm
 • WEIGHT 305 g

Share to your friend

Leave a Reply

หัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดตาม La Sportiva Thailand

Views: 499