แจ้งชำระเงิน
(CONFIRM PAYMENT)

** ช่องจำนวนเงิน(Transfer Amount) ไม่ต้องใส่ทศนิยม **